OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

M&A

Doradzamy klientom w procesach nabycia, jak również zbycia, akcji lub udziałów w spółkach handlowych. Nasi prawnicy zdobyli doświadczenie pracując zarówno po stronie zbywającego, jak i nabywcy, dzięki czemu możemy zaoferować kompleksowe wsparcie. W ramach procesów M&A:

 • prowadzimy badanie due dilligence,
 • identyfikujemy i wskazujemy ryzyka prawne oraz możliwości ich ograniczenia,
 • doradzamy klientom w procedurach korporacyjnych,
 • przygotowujemy niezbędne dokumenty, w tym odpowiednie uchwały i zgody organów spółek,
 • negocjujemy umowy,
 • prowadzimy postępowania rejestrowe.
PRAWO GOSPODARCZE

Oferujemy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych:

 • wspieramy spółki w ich bieżącej działalności,
 • opracowujemy dokumenty organów spółek i zapewniamy ich pełną obsługę,
 • doradzamy przy zawieraniu umów,
 • prowadzimy spory sądowe,
 • doradzamy w procesach przekształceń.
INWESTYCJE

Ze względu na doświadczenie nabyte przy obsłudze prawnej inwestycji, oferujemy naszym klientom:

 • prowadzenie postępowania na wybór wykonawcy inwestycji, w tym również w trybie Zamówień Publicznych oraz trybach konkurencyjnych,
 • opracowanie dokumentacji przetargowej,
 • przygotowanie umowy,
 • wsparcie podczas negocjacji,
 • obsługę prawną przy nadzorze nad realizacją inwestycji i jej rozliczeniem,
 • wsparcie dla wykonawców biorących udział w przetargach przy przygotowywaniu dokumentacji, negocjacjach umowy, sporządzaniu dokumentów konsorcjum.
PRAWO PRACY

Doradztwo w zakresie prawa pracy stanowi jedną z naszych specjalności. Pracodawcom oferujemy pomoc prawną w przedmiocie:

 • wyboru rozwiązań prawnych sprzyjających obniżeniu kosztów pracy oraz minimalizacją ryzyk wiążących się z zatrudnieniem,
 • opracowywania aktów wewnętrznych prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, dokumentacja związana z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji, z ochroną danych osobowych itp.),
 • sporządzanie umów z zakresu prawa pracy,
 • doradzanie w przypadku konieczności rozwiązania umowy o pracę,
 • zastępstwo procesowe przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

W ramach naszej praktyki zajmujemy się również zbiorowym prawem pracy. Posiadamy doświadczenie we:

 • współpracy ze związkami zawodowymi,
 • reprezentowaniem pracodawców w trakcie sporów zbiorowych, strajków itp.,
 • reprezentowanie pracodawców w prowadzeniu procesów przy udziale organizacji związkowych,
 • dochodzeniu praw pracodawców w procesach przeciwko organizacjom związkowym.

Nieobce są nam zagadnienia związane z transgranicznymi stosunkami pracowniczymi. Doradzamy w zakresie:

 • zatrudnienia cudzoziemców,
 • delegowania pracowników do pracy na terytorium państw członkowskich UE oraz państw trzecich,
 • wykonywania przez pracowników polskich przedsiębiorstw pracy na terenie państw członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych i przewozowych.

Udzielamy pomocy prawnej również pracownikom przy dochodzeniu ich roszczeń ze stosunku pracy:

 • doradzamy pracownikom, jakie prawa im przysługują i jak je wyegzekwować,
 • reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcami z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, wypłaty zaległego wynagrodzenia, odszkodowań z tytułu mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania,
 • prowadzimy doradztwo również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
PROCES BUDOWLANY

Oferujemy pełne wsparcie dla inwestorów w całym procesie budowlanym, rozpoczynając od weryfikacji stanu prawnego nieruchomości i nabycia praw do nieruchomości, poprzez zawarcie umów z wykonawcami, weryfikację umów z podwykonawcami i nadzór nad ich realizacją, aż po sprzedaż lokali i obiektów budowlanych docelowym nabywcom. 

Wspieramy również wykonawców robót budowlanych m.in. w negocjacjach umów i ich zabezpieczaniu oraz dochodzeniu zaległych należności. 

Współpracujemy też z notariuszami i architektami.

RODO

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych. Oferujemy zarówno doradztwo prawne związane z RODO, jak i aktywną pomoc przy tworzeniu systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach. Mamy doświadczenie we współpracy zarówno z niewielkimi przedsiębiorstwami, jak i z dużymi firmami, a także z jednostkami administracyjnymi.

W ramach pomocy prawnej związanej z ochroną danych osobowych oferujemy:

 • prowadzenie kompleksowych audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji systemu ochrony danych osobowych,
 • kompleksowe wdrożenie przepisów RODO oraz systemu ochrony danych osobowych w danym przedsiębiorstwie,
 • przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń pracowników,
 • pomoc w wykonywaniu obowiązków informacyjnych i realizowaniu obowiązków przedsiębiorcy wobec osób, których dotyczą przetwarzane dane,
 • wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • doradztwo podczas kontroli zewnętrznych.
AML/CFT

Doradztwo na rzecz instytucji obowiązanych w zakresie regulacji wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym w szczególności: 

 • wspomaganie pracowników zajmujących kierownicze stanowiska odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
 • doradztwo w procesie rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, 
 • doradztwo w zakresie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • doradztwo w zakresie stosowania adekwatnych środków bezpieczeństwa finansowego,
 • doradztwo w zakresie wdrażania procedur identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjentów rzeczywistych, 
 • doradztwo w zakresie obowiązków identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, 
 • doradztwo w zakresie obowiązków wynikających z transakcji z klientami z państw trzecich wysokiego ryzyka.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Pomagamy przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym w dziedzinach związanych z prawami na dobrach niematerialnych.

Realizacja założeń biznesowych klienta a także minimalizowanie ryzyka ewentualnych naruszeń praw jest dla nas absolutnym priorytetem w procesie wdrażania strategii ochrony własności intelektualnej.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • prawa autorskie, w tym wsparcie przy negocjacjach umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umów licencyjnych oraz umów o transfer know-how;
 • znaki towarowe;
 • wzory przemysłowe oraz użytkowe;
 • oznaczenia geograficzne;
 • prawo Internetu oraz domeny internetowe;
 • nieuczciwa konkurencja;
 • ochrona tajemnic handlowych;
 • transfery technologii;
 • franczyza oraz sponsoring;
 • prawo reklamy;
 • prawa autorskie na rynku dziel sztuki;
 • due diligence oraz audyty;
 • reprezentacja przed właściwymi sadami cywilnymi oraz karnymi w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej

Oferujemy także usługi w zakresie składania wniosków o rejestracje znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych do Urzędu Patentowego RP, Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante, Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie oraz innych właściwych terytorialnie urzędów na terenie EU, a także zarzadzania ich portfelem, co w praktyce oznacza, że jesteśmy w stanie zaoferować usługi tzw. one-stop shop dla wszystkich praw własności intelektualnych (z wyłączeniem patentów).

NARUSZENIA PRYWATNOŚCI

W dzisiejszym świecie, przy nagminnym wykorzystywaniu danych personalnych osób fizycznych na potrzeby działalności gospodarczej, konieczne jest aktywne domaganie się przestrzegania praw związanych z ochroną prywatności. Pomagamy osobom fizycznym, których dane osobowe zostały naruszone, oferując im wsparcie prawne oraz reprezentację w dochodzeniu ich roszczeń w stosunkach z przedsiębiorcami, Urzędem Ochrony Danych Osobowych czy w procesach odszkodowawczych przed sądami.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

W zakresie naszej działalności znajduje się również pomoc prawna w ramach odzyskiwania należności, niezależnie czy pochodzą one z działalności gospodarczej, czy z innego źródła (np. świadczenie pracy, stosunki rodzinne, alimenty itp.). Oferujemy:

 • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem tak, by odzyskać należność bez konieczności kierowania sprawy do sądu,
 • reprezentacji w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
 • kierowania sprawy do komornika w celu egzekucji do komornika oraz reprezentowania w postpowaniu egzekucyjnym,
 • podejmowania działań w celu ustalenia majątku dłużnika oraz ustalenia, czy dłużnik nie dokonał zbycia majątku w celu pokrzywdzenia wierzycieli,
 • w przypadku ustalenia, że dłużnik dokonał zbycia majątku w celu pokrzywdzenia wierzycieli, reprezentujemy naszych klientów w procesach odszkodowawczych z tzw. skargi pauliańskiej.
SPORY SĄDOWE, ZABEZPIECZANIE ROSZCZEŃ

Każdy z współpracujących z nami prawników posiada co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania przedsiębiorców w sporach sądowych.

Oferujemy pomoc prawną przedsiębiorcom zarówno w sprawach gospodarczych, jak i prawa pracy w postępowaniu mediacyjnym oraz w postępowaniu sądowym przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym i w postępowaniu egzekucyjnym. Reprezentujemy interesy naszych klientów również w postępowaniach polubownych (arbitrażowych) przed sądami polubownymi. Posiadamy również doświadczenie w zakresie sądowego zabezpieczania roszczeń procesowych naszych klientów lub obrony przed takimi zabezpieczeniami.

Dzięki międzynarodowemu zakresowi działania naszej kancelarii jesteśmy skuteczni również w przypadku doradztwa prawnego w zakresie prowadzenia postępowań sądowych poza granicami Polski, w szczególności dochodzenia należności od zagranicznych partnerów biznesowych czy pracodawców.

Nasze doświadczenie procesowe nie ogranicza się do spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, reprezentujemy naszych klientów również w procesach cywilnych, odszkodowawczych, odnoszących się do nieruchomości, prawa spadkowego, ochrony dóbr osobistych itp.